Agenda

Voor alles geldt: Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. Jacobus 4: 15

..........................................................

08 maart, Biddag 10 uur en 19.30 uur.

10 maart, Kinderclub, 19.15 uur

14 maart, Gebedskring 19.15 uur

14 maart, Bezinningsavond Heilig Avondmaal 20.00 uur

15 maart, Vrouwenvereniging 19.45 uur

21 maart, Kerkenraadsvergadering 20.00 uur

22 maart, Mannenvereniging 20.00 uur

23 maart, Ouderencontactmiddag 14.00 uur

23 maart, Verjaardag Ds. Hak voor de gemeente 15.00 uur

26 maart, Koffiedrinken na de morgendienst 11.45 uur

28 maart, Bijbelkring Hfdst. 5 Gods liefde 20.00 uur

Welkom in IJzendoorn

Hartelijk welkom op de site van de Hervormde Gemeente te IJzendoorn.

Wij nodigen u uit om op uw gemak eens rond te kijken op onze site. Op deze site vindt u veel informatie over het kerkelijk leven van onze hervormde gemeente.
Ook de diverse verenigingen, commissies, jeugdwerk etc. gebruiken deze site om zichzelf en hun activiteiten te presenteren.
U kunt kennisnemen van de vele activiteiten, maar het is zeker zo belangrijk om te weten waarom de gemeenteleden in beweging komen. Wij geloven dat de gemeente van Christus een boodschap heeft die letterlijk van levensbelang is voor iedereen.
Met alle beschikbare middelen willen wij die boodschap van het verzoeningswerk van Jezus Christus bij zoveel mogelijk mensen bekendmaken. Dat is de voornaamste reden voor het maken van deze site, naast het praktisch presenteren van de activiteiten die plaatsvinden voor gemeenteleden en belangstellenden.

KERKRESTAURATIE 

Help mee aan de restauratievan de dorpskerk!(stucwerk binnenzijde)Help mee aan de restauratievan de dorpskerk!(stucwerk binnenzijde)auratievan de dorpskerk!(stucwerk binnenzijde)
Om onze dorpskerk mooi te houden moeten er steeds restauratiewerkzaaamheden plaatsvinden. Ook het onderhoud vergt een flinke kostenpost. Om dit (mede) te bekostigen moeten we als Hervormde Gemeente een flink bedrag bijeen zien te brengen. Giften zijn daarom dan ook hartelijk welkom, uw eventuele bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL66 RABO 0347 9012 98 t.n.v. kerkvoogdij Hervormde Gemeente IJzendoorn met vermelding van: 'kerkrestauratie'.
 

Bij voorbaat hartelijk dank!


Bent u geinteresseerd in ons beleidsplan? U vindt een link onder het kopje ANBI.

Mocht u bepaalde informatie niet aantreffen of hebt u een vraag of opmerking, dan kunt u reageren via de knop "Contact".

De Hervormde Gemeente te IJzendoorn
Dorpsstraat 30
4053 HN IJzendoorn

Preek mee luisteren- of kijken:

Kerkdienstgemist.nl
Geachte meeluisteraars, wellicht heeft u de afgelopen en de komende zondag(en) uw bijdrage aan de collecten in de diensten niet kunnen afstaan. U kunt uw bijdrage (eventueel voor meerdere zondagen tegelijk) overmaken op rekeningnummer: NL66RABO0347901298 van de Kerkvoogdij Hervormde Gemeente IJzendoorn en NL55RABO0347911390 van de Diaconie.
U kunt uw bijdrage natuurlijk ook opsparen en later alsnog in de kerk geven.
Opnamen
Tijdens de diensten worden beeldopnamen gemaakt die uitgezonden worden via kerkdienst gemist. In verband met de AVG richtlijnen wordt zoveel als mogelijk is gedaan om te voorkomen dat er kerkgangers in beeld komen. Mocht u er moeite mee hebben dat dit desondanks toch kan gebeuren dan kunt u dit aangeven bij de dienstdoende koster. Hij kan er dan voor zorgen dat u een plaats achter de camera kunt innemen om te voorkomen dat u in beeld komt. 

Actuele wijzigingen: Onder het kopje 'Kerkdiensten' kunt u bij 'liturgie' de desbetreffende dienst meteen terugkijken door op de eronderstaande link te drukken. Onder 'Bij ons te gast' is 'Koffiedrinken' toegevoegd.
Onder het kopje 'Kringwerk' is 'Gebedskring' toegevoegd.
 
Bij de Kerkdiensten
Hartelijk welkom in de diensten, ook wanneer u als gast de kerkdienst bijwoont.

Zondag 26 maart
In de morgendienst een gezegende dienst met de gastpredikant gewenst.
In de avonddienst lezen we en luisteren we naar de profetie uit Jesaja 53. We lazen dit hoofdstuk vorige week al aan de tafel van het Heilig Avondmaal. Toen mochten we er 'tot Zijn gedachtenis' al over nadenken. Nu wil ik uit deze aloude bekende profetie het Woord verkondigen. Mede omdat ik als uw predikant nog niet eerder dit hoofdstuk als directe preekstof en tekst voor de preek nam. Het thema van de preek is 'Geloven in déze Zaligmaker'. De tekst is Jes.53:11. We stellen uit de tekst en uit het hele hoofdstuk 3 vragen als aandachtspunten. Wie heeft geloofd? Wie zien wij? Wat heeft Hij gedaan? Met als vrucht rechtvaardigmaking door Hem.

Bijbeltekst: "Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal". (Matth. 24: 42)

Collectemunten bestellen


CD van een preek bestellen

Bij ons te gast?