Agenda

1 september, kerkenraadsvergadering 20.00 uur

.

9 september, Gebedskring in de Kandelaar 20.00 uur

.

15 september, Bijbelkring Heilig Avondmaal 20.00 uur

.

16 september, Vrouwenvereniging, 19.45 uur

.

1 oktober, Ouderencontactmiddag 14.00 uur

Algemeen

De Kerkenraad
“Wij geloven, dat deze ware Kerk geregeerd moet worden naar de geestelijke regering, die ons onze Heere heeft geleerd in Zijn Woord” (Nederlandse Geloofsbelijdenis, art. 30).

Principieel:
De Schrift geeft in het Nieuwe Testament, in het bijzonder in de pastorale brieven aan Titus en Timotheüs, de grondlijnen aan volgens welke de gemeente bestuurd moet worden. Van deze opvatting gaat ook Guido de Brès uit in de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Zij is één van de geloofsvormen, die de grondslag van onze kerk vormt. Wij willen dan ook dat onze kerk en onze gemeente zo geregeerd wordt.
Grondregel is dat aan Christus de enige heerschappij toekomt over de kerk en de gemeente. In een kerk geldt nooit de democratie als het hoogste goed. De waarheid Gods wordt niet vastgesteld bij meerderheid van stemmen. In de kerk en in de gemeente geldt: de Heere regeert.
De ambtsdrager staat in dienst van Christus, om Zijn gezag en heerschappij te vertegenwoordigen in de gemeente. In de allereerste plaats is de ambtsdrager een dienaar: een dienaar van Christus en Zijn gemeente. De ambtsdrager is echter ook met gezag bekleed. Als het nodig is, staat de ambtsdrager, in dienst van Christus, ook tegenover de gemeente. Zo wordt de gemeente gebouwd in het geloof.
Tot ambtsdrager kunnen mannen gekozen worden, die openbare geloofsbelijdenis hebben afgelegd.
Van gemeenteleden wordt in art. 32 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis gezegd, dat zij in vrede met de ambtsdrager zijn, zonder twist of tweedracht, zoveel als mogelijk is. Als dit gezegd wordt van de gemeenteleden t.o.v. de ambten, hoeveel te meer geldt dit dan voor de ambtsdragers onderling! Het gaat hier om een voorbeeld te zijn naar de gemeente toe.
Ambtsdragers zijn geroepen tot vrede, eendracht en eenheid. Dat betekent dat het ene ambt niet over het andere ambt zal heersen. Dat betekent ook dat de kerkenraad een geestelijk college moet zijn.
Christus heeft, om Zijn gemeente te hoeden, te bewaren en (terug) te brengen tot wat haar in Hem geschonken is, de ambten ingesteld. De ambtsdragers vertegenwoordigen Christus in het midden van de gemeente. Van hieruit zijn zij zowel met gezag bekleed als tot grote verantwoordelijkheid geroepen. Anderzijds is de kerkenraad ook de vertegenwoordiging van de gemeente.

De kerkenraad, bestaande uit predikant, ouderlingen en diakenen, is:
1. verantwoordelijk voor de voortgang van de zuivere bediening van het Woord van God en de Sacramenten;
2. geroepen tot herderlijke zorg in al haar facetten aan allen die tot de gemeente behoren;
3. gehouden  om opzicht uit te oefenen over leer en leven van de gemeenteleden;
4. belast met de zorg voor de stoffelijke belangen van de gemeente.
Dit alles opdat de gemeente zal mogen opwassen in Hem, Die haar Hoofd is: Christus. Hiertoe neemt de onderlinge bezinning een belangrijke plaats in tijdens de vergaderingen van de kerkenraad.

Vrouwelijke ambtsdrager:
Aangezien de kerkenraad aldus gesteld is tot het regeren en vertegenwoordigen van de gemeente, acht de kerkenraad vanuit en in gehoorzaamheid aan de Schrift, het ambt niet toegankelijk voor vrouwelijke gemeenteleden. In vele andere verbanden mag de gemeente dankbaar gediend worden door vrouwen die hun gaven daartoe besteden. Zo zijn er vrouwen die leiding geven aan de zondagsschool en aan het jeugdwerk en hebben vrouwen zitting in de zendings-/evangelisatiecommissie.

Consistorievergaderingen:
Een vergadering die bij uitstek gewijd is aan pastorale aangelegenheden is het consistorie-overleg. Aan deze vergadering nemen de predikant, de ouderlingen en één ouderling-kerkrentmeester deel. Deze vergadering vindt 3 à 4 keer per jaar plaats. Een belangrijk accent ligt op de onderlinge vorming en toerusting. Ook kunnen ervaringen worden uitgewisseld. Dit laatste uiteraard met inachtneming van de verschuldigde geheimhouding en respect voor het vertrouwelijke karakter van het huisbezoek.

Moderamen:
Het dagelijks bestuur van de kerkenraad wordt gevormd door het moderamen. Dit moderamen bestaat uit de predikant, en verder uit ieder college een afgevaardigde.
Tijdens de 1e  kerkenraadsvergadering van het nieuwe kalenderjaar zal het moderamen opnieuw worden gekozen. Het moderamen is bevoegd om, indien noodzakelijk, urgente besluiten te nemen buiten de andere kerkenraadsleden om.

Preek mee luisteren:

Kerkdienstgemist.nl
Geachte meeluisteraars, wellicht heeft u de afgelopen en de komende zondag(en) uw bijdrage aan de collecten in de diensten niet kunnen afstaan. U kunt uw bijdrage (eventueel voor meerdere zondagen tegelijk) overmaken op rekeningnummer: NL66RABO0347901298 van de Kerkvoogdij Hervormde Gemeente IJzendoorn en NL55RABO0347911390 van de Diaconie.
U kunt uw bijdrage natuurlijk ook opsparen en later alsnog in de kerk geven.

Actuele wijzigingen: Onder het kopje "Kerk" kunt u de Kerkklanken van juli-augustus lezen.
Het Protocol voor de kerkdiensten is geplaatst.

Onder het kopje 'Kerkdiensten' is het onderdeel 'Liturgie' toegevoegd. Hier vindt u de liturgie en de eventuele vragen bij de preek voor de komende kerkdiensten.
 
Bij de Kerkdiensten
Voor wat betreft het beleid rondom de kerkdiensten houden we ons aan de regelgeving van onze overheid.
Een Protocol voor de werkwijze in de kerkdiensten  is geplaatst onder het kopje 'Kerk-Kerklanken'. Kerkgangers dienen zich dan ook aan dat protocol te houden. Neemt u vooraf goede kennis van dit protocol!
Vanaf Juli is het aantal kerkgangers verruimd al naar gelang de ruimte in het kerkgebouw.
De scriba verstuurt uitnodigingen waarop gereageerd kan worden, waarna u bevestiging van een plaats ontvangt.
Gasten die de zondag over in IJzendoorn zijn mogen zich ook bij de scriba aanmelden via de knop 'Contact'.
In de dienst wordt weer gezongen volgens de richtlijnen van de kerk en overheid, behalve op de achterste drie rijen, zodat er ook voldoende ruimte is voor mensen die het zingen nog te risicovol vinden.
Een klein deel van de gemeente zal nog thuis meeluisteren met de verkonding van het Woord van God en meebidden voor de gemeente en de nood in de wereld en de psalmen meezingen.
De Liturgie van de diensten kunt u ook vinden onder Kerk - Kerkklanken.

Zondag 13 september
In de morgendienst staat de dienst in het teken van voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Bedenk dat we ons allemaal moeten voorbereiden om God te ontmoeten. De preek is uit psalm 84. Het gaat over erlangen naar God.
In de avonddienst een gezegende dienst met de gastpredikant gewenst.

Bijbeltekst: "Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal". (Matth. 24: 42)

 

Collectemunten bestellen

CD van een preek bestellen

Bij ons te gast?