Agenda

Voor alles geldt: Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. Jacobus 4: 15

.................................................................

01 februari, Ouderencontact 14.00 uur

07 februari, Vrouwenvereniging 19.30 uur

13 februari, Gebedskring 19.15 uur

14 februari, Mannenvereniging 20.00 uur

18 februari, zingen na de ochtenddienst. Programma zie hieronder

27 februari, Bijbelkring / hfdst.10 20.00 uur

28 februari, Vrouwenvereniging 19.30 uur

29 februari, Ouderencontactmiddag 14.00 uur

Gebedskring


Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen” schrijft de apostel Paulus in zijn eerste brief aan Timotheüs. Daarom is er in onze gemeente een gebedskring actief.

Elke tweede dinsdag van de maand komen er een aantal mannen en vrouwen van jong tot oud bij elkaar in ‘De Kandelaar’ om samen te bidden en te danken voor allerlei zaken; bijvoorbeeld voor zieken, moeilijke omstandigheden, nood in de wereld. Ook wordt er gedankt voor blijde omstandigheden, genezing, geboorte etc.
 

We beginnen met een stukje uit de Bijbel te lezen en een kort stukje meditatie uit een hiervoor geschikt boekje. Daarna bidden degenen die daar vrijmoedigheid voor hebben om beurten. Er zijn ook mensen die in stilte meebidden of luisteren. Als u ergens voorbede voor wilt vragen kunnen er gebedspunten aangeleverd worden. Dit kan ook per email via gebedskring@outlook.com
Wilt u/jij meebidden? U/jij bent van harte welkom. We beginnen om 19.15 uur.

Contactpersonen:
Hennie Buijs – 0641 788157
Arie Broekhuizen – 0654 766775


Preek mee luisteren- of kijken:

Programma zingen na de ochtenddienst 18 februari

Hier kunt u de kerstviering van clubs en verenigingen terugkijken


 

Kerkdienstgemist.nl
Geachte meeluisteraars, wellicht heeft u de afgelopen en de komende zondag(en) uw bijdrage aan de collecten in de diensten niet kunnen afstaan. U kunt uw bijdrage (eventueel voor meerdere zondagen tegelijk) overmaken op rekeningnummer: NL66RABO0347901298 van de Kerkvoogdij Hervormde Gemeente IJzendoorn en NL55RABO0347911390 van de Diaconie.
U kunt uw bijdrage natuurlijk ook opsparen en later alsnog in de kerk geven.
Opnamen
Tijdens de diensten worden beeldopnamen gemaakt die uitgezonden worden via kerkdienst gemist. In verband met de AVG richtlijnen wordt zoveel als mogelijk is gedaan om te voorkomen dat er kerkgangers in beeld komen. Mocht u er moeite mee hebben dat dit desondanks toch kan gebeuren dan kunt u dit aangeven bij de dienstdoende koster. Hij kan er dan voor zorgen dat u een plaats achter de camera kunt innemen om te voorkomen dat u in beeld komt. 

Actuele wijzigingen: Onder het kopje 'Kerkdiensten' kunt u bij 'liturgie' de desbetreffende dienst meteen terugkijken door op de eronderstaande link te drukken. Onder 'Bij ons te gast' is 'Koffiedrinken' toegevoegd.
Onder het kopje 'Kringwerk' is 'Gebedskring' toegevoegd.
 
Bij de Kerkdiensten
Hartelijk welkom in de diensten, ook wanneer u als gast de kerkdienst bijwoont.

Zondagen 18 februari

In de morgendienst is de Schriftlezing uit het lijdensevangelie van Johannes 12:20-36. De Grieken komen vragen om Jezus te zien? Leeft u en jij ook met die vraag? Jezus geeft antwoord Wie Hij is en wat Zijn verzoeningswerk zal zijn; sterven om veel vrucht te dragen, tot verheerlijking en verhoging van Zijn Naam.
Na de morgendienst is er nog zingen van christelijke liederen die passen bij het thema 'van Kruis naar Kroon.'
In de avonddienst een gezegende dienst met de gastpredikant gewenst.
Allen hartelijk welkom in beide diensten.


Bijbeltekst: "Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal". (Matth. 24: 42)

Collectemunten bestellen


CD van een preek bestellen

Bij ons te gast?