Agenda

Voor alles geldt: Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. Jacobus 4: 15

..........................................................

08 maart, Biddag 10 uur en 19.30 uur.

10 maart, Kinderclub, 19.15 uur

14 maart, Gebedskring 19.15 uur

14 maart, Bezinningsavond Heilig Avondmaal 20.00 uur

15 maart, Vrouwenvereniging 19.45 uur

21 maart, Kerkenraadsvergadering 20.00 uur

22 maart, Mannenvereniging 20.00 uur

23 maart, Ouderencontactmiddag 14.00 uur

23 maart, Verjaardag Ds. Hak voor de gemeente 15.00 uur

26 maart, Koffiedrinken na de morgendienst 11.45 uur

28 maart, Bijbelkring Hfdst. 5 Gods liefde 20.00 uur

Gebedskring


Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen” schrijft de apostel Paulus in zijn eerste brief aan Timotheüs. Daarom is er in onze gemeente een gebedskring actief.

Elke tweede dinsdag van de maand komen er een aantal mannen en vrouwen van jong tot oud bij elkaar in ‘De Kandelaar’ om samen te bidden en te danken voor allerlei zaken; bijvoorbeeld voor zieken, moeilijke omstandigheden, nood in de wereld. Ook wordt er gedankt voor blijde omstandigheden, genezing, geboorte etc.
 

We beginnen met een stukje uit de Bijbel te lezen en een kort stukje meditatie uit een hiervoor geschikt boekje. Daarna bidden degenen die daar vrijmoedigheid voor hebben om beurten. Er zijn ook mensen die in stilte meebidden of luisteren. Als u ergens voorbede voor wilt vragen kunnen er gebedspunten aangeleverd worden. Dit kan ook per email via gebedskring@outlook.com
Wilt u/jij meebidden? U/jij bent van harte welkom. We beginnen om 19.15 uur.

Contactpersonen:
Hennie Buijs – 0641 788157
Arie Broekhuizen – 0654 766775


Preek mee luisteren- of kijken:

Kerkdienstgemist.nl
Geachte meeluisteraars, wellicht heeft u de afgelopen en de komende zondag(en) uw bijdrage aan de collecten in de diensten niet kunnen afstaan. U kunt uw bijdrage (eventueel voor meerdere zondagen tegelijk) overmaken op rekeningnummer: NL66RABO0347901298 van de Kerkvoogdij Hervormde Gemeente IJzendoorn en NL55RABO0347911390 van de Diaconie.
U kunt uw bijdrage natuurlijk ook opsparen en later alsnog in de kerk geven.
Opnamen
Tijdens de diensten worden beeldopnamen gemaakt die uitgezonden worden via kerkdienst gemist. In verband met de AVG richtlijnen wordt zoveel als mogelijk is gedaan om te voorkomen dat er kerkgangers in beeld komen. Mocht u er moeite mee hebben dat dit desondanks toch kan gebeuren dan kunt u dit aangeven bij de dienstdoende koster. Hij kan er dan voor zorgen dat u een plaats achter de camera kunt innemen om te voorkomen dat u in beeld komt. 

Actuele wijzigingen: Onder het kopje 'Kerkdiensten' kunt u bij 'liturgie' de desbetreffende dienst meteen terugkijken door op de eronderstaande link te drukken. Onder 'Bij ons te gast' is 'Koffiedrinken' toegevoegd.
Onder het kopje 'Kringwerk' is 'Gebedskring' toegevoegd.
 
Bij de Kerkdiensten
Hartelijk welkom in de diensten, ook wanneer u als gast de kerkdienst bijwoont.

Zondag 26 maart
In de morgendienst een gezegende dienst met de gastpredikant gewenst.
In de avonddienst lezen we en luisteren we naar de profetie uit Jesaja 53. We lazen dit hoofdstuk vorige week al aan de tafel van het Heilig Avondmaal. Toen mochten we er 'tot Zijn gedachtenis' al over nadenken. Nu wil ik uit deze aloude bekende profetie het Woord verkondigen. Mede omdat ik als uw predikant nog niet eerder dit hoofdstuk als directe preekstof en tekst voor de preek nam. Het thema van de preek is 'Geloven in déze Zaligmaker'. De tekst is Jes.53:11. We stellen uit de tekst en uit het hele hoofdstuk 3 vragen als aandachtspunten. Wie heeft geloofd? Wie zien wij? Wat heeft Hij gedaan? Met als vrucht rechtvaardigmaking door Hem.

Bijbeltekst: "Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal". (Matth. 24: 42)

Collectemunten bestellen


CD van een preek bestellen

Bij ons te gast?