Agenda

Voor alles geldt: Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. Jacobus 4: 15

.................................................................

27 augustus, Koffiedrinken na de morgendienst 11.30 uur

02 september, Actie/ gemeentedag 09.00 uur

03 september, Opening winterwerk

09 september, Kerk open 09.99 - 15.00 uur (open monumentendag)

12 september, Gebedskring 19.15 uur

12 september, Bezinningsavond Heilig Avondmaal 20.00 uur

20 september, Vrouwenvereniging 19.00 uur

21 september, Ouderencontactmiddag 14.00 uur

23 september, Kerk open 09.00 - 15.00 uur. (rommel-wandelroute)

Gebedskring


Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen” schrijft de apostel Paulus in zijn eerste brief aan Timotheüs. Daarom is er in onze gemeente een gebedskring actief.

Elke tweede dinsdag van de maand komen er een aantal mannen en vrouwen van jong tot oud bij elkaar in ‘De Kandelaar’ om samen te bidden en te danken voor allerlei zaken; bijvoorbeeld voor zieken, moeilijke omstandigheden, nood in de wereld. Ook wordt er gedankt voor blijde omstandigheden, genezing, geboorte etc.
 

We beginnen met een stukje uit de Bijbel te lezen en een kort stukje meditatie uit een hiervoor geschikt boekje. Daarna bidden degenen die daar vrijmoedigheid voor hebben om beurten. Er zijn ook mensen die in stilte meebidden of luisteren. Als u ergens voorbede voor wilt vragen kunnen er gebedspunten aangeleverd worden. Dit kan ook per email via gebedskring@outlook.com
Wilt u/jij meebidden? U/jij bent van harte welkom. We beginnen om 19.15 uur.

Contactpersonen:
Hennie Buijs – 0641 788157
Arie Broekhuizen – 0654 766775


Preek mee luisteren- of kijken:

Kerkdienstgemist.nl
Geachte meeluisteraars, wellicht heeft u de afgelopen en de komende zondag(en) uw bijdrage aan de collecten in de diensten niet kunnen afstaan. U kunt uw bijdrage (eventueel voor meerdere zondagen tegelijk) overmaken op rekeningnummer: NL66RABO0347901298 van de Kerkvoogdij Hervormde Gemeente IJzendoorn en NL55RABO0347911390 van de Diaconie.
U kunt uw bijdrage natuurlijk ook opsparen en later alsnog in de kerk geven.
Opnamen
Tijdens de diensten worden beeldopnamen gemaakt die uitgezonden worden via kerkdienst gemist. In verband met de AVG richtlijnen wordt zoveel als mogelijk is gedaan om te voorkomen dat er kerkgangers in beeld komen. Mocht u er moeite mee hebben dat dit desondanks toch kan gebeuren dan kunt u dit aangeven bij de dienstdoende koster. Hij kan er dan voor zorgen dat u een plaats achter de camera kunt innemen om te voorkomen dat u in beeld komt. 

Actuele wijzigingen: Onder het kopje 'Kerkdiensten' kunt u bij 'liturgie' de desbetreffende dienst meteen terugkijken door op de eronderstaande link te drukken. Onder 'Bij ons te gast' is 'Koffiedrinken' toegevoegd.
Onder het kopje 'Kringwerk' is 'Gebedskring' toegevoegd.
 
Bij de Kerkdiensten
Hartelijk welkom in de diensten, ook wanneer u als gast de kerkdienst bijwoont.

Zondagen 24 september
In de morgendienst een gezegende dienst met de gastpredikant gewenst.
In de avonddienst gaat het over de geloofsbelijdenis, NGB art. 14 en 15, van erfzonde en zonden. Een confronterend onderwerp. Maar waarom spreekt God er in de Bijbel, bijvoorbeeld door Jesaja 59, zo indringend over? Het roept ons op tot (dagelijkse) bekering en geloof in Christus tot vergeving van onze zonden. Zo rijk is Gods Genadeverbond. Daarom is het goed om ook dit thema van de geloofsbelijdenis niet achterwege te laten en te horen wat God ons ermee wil laten verkondigen.
Allen hartelijk welkom en gezegende diensten gewenst.

Bijbeltekst: "Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal". (Matth. 24: 42)

Collectemunten bestellen


CD van een preek bestellen

Bij ons te gast?