Agenda

Voor alles geldt: Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. Jacobus 4: 15

.................................................................

4 mei, Kinderprogramma bibliotheek 14.00 uur

10 mei, Uitje vrouwenvereniging 13.30 uur

18 mei, Bezinningsavond Heilig Avondmaal 20.00 uur

19 mei, Ouderencontactmiddag 14.00 uur

24 mei, Gebedskring 19.15 uur

Collecten

Collectedoelen in de maand februari 2022

Datum Collecte 1 Collecte 2 Collecte 3
01 mei Diaconie Eredienst Onderhoud gebouwen
08 mei Eredienst Predikantsplaats X
15 mei Eredienst Orgelfonds X
22 mei Eredienst Predikantsplaats X
26 mei Eredienst X X
29 mei Diaconie Eredienst X


Rekeningnummer Diaconie: NL55 RABO 0347 9113 90

Rekeningnummer Kerkrentmeesters: NL66 RABO 0347 9012 98

De Diaconie-collecte bij het Heilig Avondmaal is in 2022 bestemd voor de stichting ZOA

Preek mee luisteren- of kijken:

Kerkdienstgemist.nl
Geachte meeluisteraars, wellicht heeft u de afgelopen en de komende zondag(en) uw bijdrage aan de collecten in de diensten niet kunnen afstaan. U kunt uw bijdrage (eventueel voor meerdere zondagen tegelijk) overmaken op rekeningnummer: NL66RABO0347901298 van de Kerkvoogdij Hervormde Gemeente IJzendoorn en NL55RABO0347911390 van de Diaconie.
U kunt uw bijdrage natuurlijk ook opsparen en later alsnog in de kerk geven.
Opnamen
Tijdens de diensten worden beeldopnamen gemaakt die uitgezonden worden via kerkdienst gemist. In verband met de AVG richtlijnen wordt zoveel als mogelijk is gedaan om te voorkomen dat er kerkgangers in beeld komen. Mocht u er moeite mee hebben dat dit desondanks toch kan gebeuren dan kunt u dit aangeven bij de dienstdoende koster. Hij kan er dan voor zorgen dat u een plaats achter de camera kunt innemen om te voorkomen dat u in beeld komt. 

Actuele wijzigingen: Onder het kopje 'Kerkdiensten' is het onderdeel 'collecten' toegevoegd. Hier vindt u het collecterooster voor de huidige maand.
 
Bij de Kerkdiensten
Zondag 22 Mei
Hartelijk welkom in de diensten.
In de morgen- en avonddienst wordt naast de gewone verkondiging van het Woord van God ook het sacrament van het Heilig Avondmaal bediend. De Schriflezing is 's morgens uit 2 Kor. 7, met als tekst 7:10. Het gaat over droefheid naar God die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. We willen niet graag bedroefd zijn, maar zijn het wel vaak. Verdriet , met name over onze zonden, moeten we bij God brengen. En door geloof in de Heere Jezus Christus wil God ons zaligheid schenken. Vergeving en vernieuwing. Dat God dat ook steeds opnieuw ter versterking van het geloof wil geven, blijkt uit de instelling en bediening van het Heilig Avondmaal.  's Avonds is de Schriftlezing uit 2 Kor. 8, met als tekst 8:9 De genade van onze Heere Jezus Christus is dat Hij arm wilde worden opdat u door Zijn armoede rijk zou worden. God maakt ons dan ook bereidwillig om die rijkdom van genade te willen doorgeven aan anderen 8:12.

Bijbeltekst: "Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal". (Matth. 24: 42)

Collectemunten bestellen


CD van een preek bestellen

Bij ons te gast?