Agenda

18 februari: Gebedsbijeenkomst, 19.15 uur

18 februari: Bijbelkring (Hfdst.2, Thuis geloven), 20.00 uur

19 februari: Vrouwenvereniging, 19.45 uur

20 februari: Ouderencontactmiddag, 14.00 uur

26 februari: Mannenvereniging, 20.00 uur

3 maart: Bezinning Heilig Avondmaal, 20.00 uur

8 maart: Zingen na de dienst, 20.00 uur

Pastoraat

“Heb acht op uzelven en op de leer; volhard daarin; want dat doende, zult gij en uzelven behouden, en die u horen” (1 Tim. 4:16).


Inleiding:
Pastoraat is de herderlijke zorg in de gemeente. Ambtsdragers hebben hierin een bijzondere taak en verantwoordelijkheid, maar in het ambt aller gelovigen zijn daarnaast alle gemeenteleden geroepen naar elkaar om te zien en gemeenschap te betrachten. Pastoraat is essentieel in het gemeente-zijn tot opbouw en uitbreiding van Gods Koninkrijk. Het ambtelijk pastoraat wordt onderscheiden in het reguliere huisbezoek en andere specifieke vormen van pastoraat.

Periodiek huisbezoek:
In de maanden oktober tot en met april worden (zo veel als mogelijk is wekelijks) de gemeenteleden bezocht. Er wordt naar gestreefd in ongeveer twee jaar alle gemeenteleden te bezoeken. Deze bezoeken worden gedaan door de ouderlingen. De ouderling-kerkrentmeesters en de diakenen nemen (indien gewenst) ook deel aan de huisbezoeken om de gemeente sneller te kunnen doorgaan of wanneer een ouderling verhinderd is. Geprobeerd zal worden om twee bezoeken op één avond in te plannen. Hoewel de materiële toestand van de gemeenteleden niet onbelangrijk is, wordt in ieder geval naar de geestelijke welstand van de gemeenteleden gevraagd. Zo kunnen er dan vanuit de Woordbediening in de eredienst lijnen getrokken worden naar het geestelijke leven van de gemeenteleden afzonderlijk.

Huisbezoek op verzoek:
Naast het hiervoor genoemde huisbezoek zijn de kerkenraad en de predikant altijd bereid op bezoek te komen als gemeenteleden en als mensen die vervreemd zijn van een kerk dit vragen.

Bezoek nieuw ingekomenen:
Nieuw ingekomenen ontvangen een bezoek van een ouderling. Na dit bezoek wordt het adres eventueel doorgegeven aan de predikant om eventueel samen met hem een nader kennismakingsbezoek af te leggen.

Overig bezoekwerk:
Het overige bezoekwerk bestaat uit: geboorte-, doop-, belijdenis-, huwelijks-, verjaardag-, zieken-, overlijdensbezoeken en diaconale bezoeken.

Geboortebezoek:
Wanneer er in de gemeente een kind geboren is, wordt het gezin bezocht door de predikant, eventueel samen met zijn echtgenote.

Doopbezoek:
Nadat er door de ouders doopaangifte is gedaan, wordt het gezin door de predikant en een ouderling bezocht. Bij dit doopbezoek wordt het doopformulier of een gedeelte hiervan doorgenomen en besproken. Daarnaast kunnen tijdens dit gesprek nog persoonlijke zaken aan de orde komen zoals het nog niet afgelegd hebben van de geloofsbelijdenis van één of beide ouders.

Belijdenisbezoek:
In de laatste weken van de belijdeniscatechisatie heeft de predikant een pastoraal gesprek met de personen die belijdenis van hun geloof wensen te doen.
Hierop volgt een “aannemingsavond”, waarop een gesprek plaatsvindt met de belijdeniscatechisanten, enkele kerkenraadsleden en de predikant.

Huwelijksbezoek:
Wanneer een aanstaand echtpaar te kennen geeft, dat zij hun trouwbelofte voor Gods aangezicht willen geven en daarover ook Gods zegen wensen af te smeken, worden zij door de predikant bezocht of zij worden in de pastorie ontvangen. 

Verjaardagsbezoek:
Alle gemeenteleden krijgen vanaf hun 70e verjaardag een verjaardagsbezoek van de predikant.

Ziekenbezoek:
Alle zieken die lang of ernstig ziek zijn of in het ziekenhuis liggen of gelegen hebben, worden door de predikant bezocht. Zieken worden bezocht nadat de predikant of een ander kerkenraadslid hierover is geïnformeerd door familie of andere nauw betrokkenen.

Overlijdensbezoek:
Wanneer een gemeentelid is overleden, wordt het gezin of de naaste familie door de predikant bezocht. In de dagen voor en na de begrafenis wordt het gezin of de naaste familie ook door de predikant en de wijkouderlingen be¬zocht.

Diaconaal bezoek:
Wanneer tijdens huisbezoek blijkt dat er hulpbehoevende gezin¬nen en/of personen zijn, wordt dit doorgegeven aan de diakenen.
Deze onderzoeken dan in hoeverre er hulp geboden kan worden.

Bezoeklijst:
Voor de gemeente is een bezoeklijst opgesteld waarop staat aangegeven welke mensen worden bezocht en in welke maand. D.m.v. deze lijst willen we voorkomen dat het bezoekwerk te veel langs elkaar heen loopt. Deze lijst wordt gebruikt door de vrouwenvereniging, predikant, ouderlingen en diakenen.

Bezoek rond huwelijksjubilea:
De predikant bezoekt echtparen n.a.v. een huwelijksjubileum. De bezoeken vinden plaats als er sprake is van een jubileum van 12½, 25, 40, 50, 55 of 60 jaar. Vanaf het 60 jarig jubileum vindt ieder jaar bezoek plaats.
 
Als de gemeente vacant is, worden afspraken gemaakt met een consulent en/of pastoraal medewerker die de hiervoor genoemde bezoeken zal doen.

Kerkelijke tucht:
Naast de zuivere prediking uit Gods Woord en bediening van de Sacramenten behoort ook de kerkelijke tucht gehanteerd te worden. Vanuit de liefde die Christus heeft voor alle mensen die in Hem geloven, dienen ook wij uit liefde tot onze naasten iedereen te trekken tot Hem. Iedereen die van Zijn weg is afgedwaald. De tucht zal vooral beoefend worden in de prediking. Dit is ook nodig voor gelovige kerkgangers, die telkens geneigd zijn af te dwalen.

Preek terug luisteren:

Kerkdienstgemist.nl

Actuele wijzigingen: Onder het kopje "Kerk" kunt u de Kerkklanken van december lezen.
 
Bij de Kerkdiensten

Zondag 1 Maart
In de morgendiensten van 1 en 8 Maart staan we stil bij de Heere Jezus als de goede Herder.
In de voorbereidingsdienst op het Heilig Avondmaal staan we stil bij Jezus roepstem en bij het beeld dat Hij de Deur is. Jezus is de Deur tot ons behoud en om weide te vinden, opdat zij leven en overvloed hebben.
Met de Avondmaalsdienst staan we stil bij de goede Herder, Die Zijn leven geeft voor de schapen.
De avonddienst 1 maart een gezegende dienst gewenst met de gastpredikant.

Bijbeltekst: "Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal". (Matth. 24: 42)

 

Collectemunten bestellen

CD van een preek bestellen

Bij ons te gast?