Agenda

Voor alles geldt: Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. Jacobus 4: 15

.................................................................

06 december, Bezinningsavond Heilig Avondmaal 20.00 uur

08 december, Winterfair 16.00 - 20.00 uur

12 december, Gebedskring 19.15 uur

12 december, Kerkenraadsvergadering 20.00 uur

13 december, Vrouwenvereniging 19.45 uur

15 december, Kinderclub 18.30 uur

20 december, Ouderencontact kerstmiddag 14.00 uur

20 december, Mannenvereniging 20.00 uur

Pastoraat

“Heb acht op uzelven en op de leer; volhard daarin; want dat doende, zult gij en uzelven behouden, en die u horen” (1 Tim. 4:16).


Inleiding:
Pastoraat is de herderlijke zorg in de gemeente. Ambtsdragers hebben hierin een bijzondere taak en verantwoordelijkheid, maar in het ambt aller gelovigen zijn daarnaast alle gemeenteleden geroepen naar elkaar om te zien en gemeenschap te betrachten. Pastoraat is essentieel in het gemeente-zijn tot opbouw en uitbreiding van Gods Koninkrijk. Het ambtelijk pastoraat wordt onderscheiden in het reguliere huisbezoek en andere specifieke vormen van pastoraat.

Periodiek huisbezoek:
In de maanden oktober tot en met april worden (zo veel als mogelijk is wekelijks) de gemeenteleden bezocht. Er wordt naar gestreefd in ongeveer twee jaar alle gemeenteleden te bezoeken. Deze bezoeken worden gedaan door de ouderlingen. De ouderling-kerkrentmeesters en de diakenen nemen (indien gewenst) ook deel aan de huisbezoeken om de gemeente sneller te kunnen doorgaan of wanneer een ouderling verhinderd is. Hoewel de materiële toestand van de gemeenteleden niet onbelangrijk is, wordt in ieder geval naar de geestelijke welstand van de gemeenteleden gevraagd. Zo kunnen er dan vanuit de Woordbediening in de eredienst lijnen getrokken worden naar het geestelijke leven van de gemeenteleden afzonderlijk.

Huisbezoek op verzoek:
Naast het hiervoor genoemde huisbezoek zijn de kerkenraad en de predikant altijd bereid op bezoek te komen als gemeenteleden en als mensen die vervreemd zijn van een kerk dit vragen.

Bezoek nieuw ingekomenen:
Nieuw ingekomenen ontvangen een bezoek van een ouderling. Na dit bezoek wordt het adres eventueel doorgegeven aan de predikant om eventueel samen met hem een nader kennismakingsbezoek af te leggen.

Overig bezoekwerk:
Het overige bezoekwerk bestaat uit: geboorte-, doop-, belijdenis-, huwelijks-, verjaardag-, zieken-, overlijdensbezoeken en diaconale bezoeken.

Geboortebezoek:
Wanneer er in de gemeente een kind geboren is, wordt het gezin bezocht door de predikant, eventueel samen met zijn echtgenote.

Doopbezoek:
Nadat er door de ouders doopaangifte is gedaan, wordt het gezin door de predikant en een ouderling bezocht. Bij dit doopbezoek wordt het doopformulier of een gedeelte hiervan doorgenomen en besproken. Daarnaast kunnen tijdens dit gesprek nog persoonlijke zaken aan de orde komen zoals het nog niet afgelegd hebben van de geloofsbelijdenis van één of beide ouders.

Belijdenisbezoek:
In de laatste weken van de belijdeniscatechisatie heeft de predikant een pastoraal gesprek met de personen die belijdenis van hun geloof wensen te doen.
Hierop volgt een “aannemingsavond”, waarop een gesprek plaatsvindt met de belijdeniscatechisanten, enkele kerkenraadsleden en de predikant.

Huwelijksbezoek:
Wanneer een aanstaand echtpaar te kennen geeft, dat zij hun trouwbelofte voor Gods aangezicht willen geven en daarover ook Gods zegen wensen af te smeken, worden zij door de predikant bezocht of zij worden in de pastorie ontvangen. 

Verjaardagsbezoek:
Alle gemeenteleden krijgen vanaf hun 70e verjaardag een verjaardagsbezoek van de predikant.

Ziekenbezoek:
Alle zieken die lang of ernstig ziek zijn of in het ziekenhuis liggen of gelegen hebben, worden door de predikant bezocht. Zieken worden bezocht nadat de predikant of een ander kerkenraadslid hierover is geïnformeerd door familie of andere nauw betrokkenen.

Overlijdensbezoek:
Wanneer een gemeentelid is overleden, wordt het gezin of de naaste familie door de predikant bezocht. In de dagen voor en na de begrafenis wordt het gezin of de naaste familie ook door de predikant en de wijkouderlingen be¬zocht.

Diaconaal bezoek:
Wanneer tijdens huisbezoek blijkt dat er hulpbehoevende gezin¬nen en/of personen zijn, wordt dit doorgegeven aan de diakenen.
Deze onderzoeken dan in hoeverre er hulp geboden kan worden.

Bezoeklijst:
Voor de gemeente is een bezoeklijst opgesteld waarop staat aangegeven welke mensen worden bezocht en in welke maand. D.m.v. deze lijst willen we voorkomen dat het bezoekwerk te veel langs elkaar heen loopt. Deze lijst wordt gebruikt door de vrouwenvereniging, predikant, ouderlingen en diakenen.

Bezoek rond huwelijksjubilea:
De predikant bezoekt echtparen n.a.v. een huwelijksjubileum. De bezoeken vinden plaats als er sprake is van een jubileum van 12½, 25, 40, 50, 55 of 60 jaar. Vanaf het 60 jarig jubileum vindt ieder jaar bezoek plaats.
 
Als de gemeente vacant is, worden afspraken gemaakt met een consulent en/of pastoraal medewerker die de hiervoor genoemde bezoeken zal doen.

Kerkelijke tucht:
Naast de zuivere prediking uit Gods Woord en bediening van de Sacramenten behoort ook de kerkelijke tucht gehanteerd te worden. Vanuit de liefde die Christus heeft voor alle mensen die in Hem geloven, dienen ook wij uit liefde tot onze naasten iedereen te trekken tot Hem. Iedereen die van Zijn weg is afgedwaald. De tucht zal vooral beoefend worden in de prediking. Dit is ook nodig voor gelovige kerkgangers, die telkens geneigd zijn af te dwalen.

Preek mee luisteren- of kijken:

Kerkdienstgemist.nl
Geachte meeluisteraars, wellicht heeft u de afgelopen en de komende zondag(en) uw bijdrage aan de collecten in de diensten niet kunnen afstaan. U kunt uw bijdrage (eventueel voor meerdere zondagen tegelijk) overmaken op rekeningnummer: NL66RABO0347901298 van de Kerkvoogdij Hervormde Gemeente IJzendoorn en NL55RABO0347911390 van de Diaconie.
U kunt uw bijdrage natuurlijk ook opsparen en later alsnog in de kerk geven.
Opnamen
Tijdens de diensten worden beeldopnamen gemaakt die uitgezonden worden via kerkdienst gemist. In verband met de AVG richtlijnen wordt zoveel als mogelijk is gedaan om te voorkomen dat er kerkgangers in beeld komen. Mocht u er moeite mee hebben dat dit desondanks toch kan gebeuren dan kunt u dit aangeven bij de dienstdoende koster. Hij kan er dan voor zorgen dat u een plaats achter de camera kunt innemen om te voorkomen dat u in beeld komt. 

Actuele wijzigingen: Onder het kopje 'Kerkdiensten' kunt u bij 'liturgie' de desbetreffende dienst meteen terugkijken door op de eronderstaande link te drukken. Onder 'Bij ons te gast' is 'Koffiedrinken' toegevoegd.
Onder het kopje 'Kringwerk' is 'Gebedskring' toegevoegd.
 
Bij de Kerkdiensten
Hartelijk welkom in de diensten, ook wanneer u als gast de kerkdienst bijwoont.

Zondagen 3 en 10 december
In de morgendienst van 3 december en de twee diensten van 10 december willen we deze advenstzondagen stil staan bij de verwachtingen en voorbereidingen van Zacharias en Elizabeth bij de beloften van de komst van Johannes en van Jezus. In de voorbereidingsdienst Luk.1:17 hoe we op een juiste wijze advent en voorbereiding moeten houden. Zacharias is daarbij voor ons een voorbeeld hoe God werk heeft met ons mensen om ons op Hem te richten en in Hem te laten geloven.
In de avonddienst een gezegende dienst gewenst met de gastpredikant.
Op de Avondmaalszondag 10 december Luk.1:60 en 68 horen we hoe God genadig is en verlossing tot stand heeft gebracht. In die dienst mag Gods genade ook zichtbaar zijn in de tekenen van het Heilig Avondmaal.
De avonddienst van de dankzegging en nabetrachting luisteren we naar het vervolg van de lofzang van Zacharias, Luk.1:74-75, dat wij Hem dienen zouden zonder verees in heiligheid en gerechtigheid al de dagen van ons leven.
Allen hartelijk welkom in beide diensten op de eerste Advenstzondagen.

Bijbeltekst: "Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal". (Matth. 24: 42)

Collectemunten bestellen


CD van een preek bestellen

Bij ons te gast?