Agenda

Voor alles geldt: Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. Jacobus 4: 15

.................................................................

11 januari, Gebedskring 19.15 uur

18 januari, Bijbelkring 20.00 uur

19 januari, Vrouwenvereniging 09.45 uur

20 januari, Ouderencontactmiddag 14.00 uur

25 januari, Kerkenraadsvergadering 20.00 uur

Pastoraat

“Heb acht op uzelven en op de leer; volhard daarin; want dat doende, zult gij en uzelven behouden, en die u horen” (1 Tim. 4:16).


Inleiding:
Pastoraat is de herderlijke zorg in de gemeente. Ambtsdragers hebben hierin een bijzondere taak en verantwoordelijkheid, maar in het ambt aller gelovigen zijn daarnaast alle gemeenteleden geroepen naar elkaar om te zien en gemeenschap te betrachten. Pastoraat is essentieel in het gemeente-zijn tot opbouw en uitbreiding van Gods Koninkrijk. Het ambtelijk pastoraat wordt onderscheiden in het reguliere huisbezoek en andere specifieke vormen van pastoraat.

Periodiek huisbezoek:
In de maanden oktober tot en met april worden (zo veel als mogelijk is wekelijks) de gemeenteleden bezocht. Er wordt naar gestreefd in ongeveer twee jaar alle gemeenteleden te bezoeken. Deze bezoeken worden gedaan door de ouderlingen. De ouderling-kerkrentmeesters en de diakenen nemen (indien gewenst) ook deel aan de huisbezoeken om de gemeente sneller te kunnen doorgaan of wanneer een ouderling verhinderd is. Geprobeerd zal worden om twee bezoeken op één avond in te plannen. Hoewel de materiële toestand van de gemeenteleden niet onbelangrijk is, wordt in ieder geval naar de geestelijke welstand van de gemeenteleden gevraagd. Zo kunnen er dan vanuit de Woordbediening in de eredienst lijnen getrokken worden naar het geestelijke leven van de gemeenteleden afzonderlijk.

Huisbezoek op verzoek:
Naast het hiervoor genoemde huisbezoek zijn de kerkenraad en de predikant altijd bereid op bezoek te komen als gemeenteleden en als mensen die vervreemd zijn van een kerk dit vragen.

Bezoek nieuw ingekomenen:
Nieuw ingekomenen ontvangen een bezoek van een ouderling. Na dit bezoek wordt het adres eventueel doorgegeven aan de predikant om eventueel samen met hem een nader kennismakingsbezoek af te leggen.

Overig bezoekwerk:
Het overige bezoekwerk bestaat uit: geboorte-, doop-, belijdenis-, huwelijks-, verjaardag-, zieken-, overlijdensbezoeken en diaconale bezoeken.

Geboortebezoek:
Wanneer er in de gemeente een kind geboren is, wordt het gezin bezocht door de predikant, eventueel samen met zijn echtgenote.

Doopbezoek:
Nadat er door de ouders doopaangifte is gedaan, wordt het gezin door de predikant en een ouderling bezocht. Bij dit doopbezoek wordt het doopformulier of een gedeelte hiervan doorgenomen en besproken. Daarnaast kunnen tijdens dit gesprek nog persoonlijke zaken aan de orde komen zoals het nog niet afgelegd hebben van de geloofsbelijdenis van één of beide ouders.

Belijdenisbezoek:
In de laatste weken van de belijdeniscatechisatie heeft de predikant een pastoraal gesprek met de personen die belijdenis van hun geloof wensen te doen.
Hierop volgt een “aannemingsavond”, waarop een gesprek plaatsvindt met de belijdeniscatechisanten, enkele kerkenraadsleden en de predikant.

Huwelijksbezoek:
Wanneer een aanstaand echtpaar te kennen geeft, dat zij hun trouwbelofte voor Gods aangezicht willen geven en daarover ook Gods zegen wensen af te smeken, worden zij door de predikant bezocht of zij worden in de pastorie ontvangen. 

Verjaardagsbezoek:
Alle gemeenteleden krijgen vanaf hun 70e verjaardag een verjaardagsbezoek van de predikant.

Ziekenbezoek:
Alle zieken die lang of ernstig ziek zijn of in het ziekenhuis liggen of gelegen hebben, worden door de predikant bezocht. Zieken worden bezocht nadat de predikant of een ander kerkenraadslid hierover is geïnformeerd door familie of andere nauw betrokkenen.

Overlijdensbezoek:
Wanneer een gemeentelid is overleden, wordt het gezin of de naaste familie door de predikant bezocht. In de dagen voor en na de begrafenis wordt het gezin of de naaste familie ook door de predikant en de wijkouderlingen be¬zocht.

Diaconaal bezoek:
Wanneer tijdens huisbezoek blijkt dat er hulpbehoevende gezin¬nen en/of personen zijn, wordt dit doorgegeven aan de diakenen.
Deze onderzoeken dan in hoeverre er hulp geboden kan worden.

Bezoeklijst:
Voor de gemeente is een bezoeklijst opgesteld waarop staat aangegeven welke mensen worden bezocht en in welke maand. D.m.v. deze lijst willen we voorkomen dat het bezoekwerk te veel langs elkaar heen loopt. Deze lijst wordt gebruikt door de vrouwenvereniging, predikant, ouderlingen en diakenen.

Bezoek rond huwelijksjubilea:
De predikant bezoekt echtparen n.a.v. een huwelijksjubileum. De bezoeken vinden plaats als er sprake is van een jubileum van 12½, 25, 40, 50, 55 of 60 jaar. Vanaf het 60 jarig jubileum vindt ieder jaar bezoek plaats.
 
Als de gemeente vacant is, worden afspraken gemaakt met een consulent en/of pastoraal medewerker die de hiervoor genoemde bezoeken zal doen.

Kerkelijke tucht:
Naast de zuivere prediking uit Gods Woord en bediening van de Sacramenten behoort ook de kerkelijke tucht gehanteerd te worden. Vanuit de liefde die Christus heeft voor alle mensen die in Hem geloven, dienen ook wij uit liefde tot onze naasten iedereen te trekken tot Hem. Iedereen die van Zijn weg is afgedwaald. De tucht zal vooral beoefend worden in de prediking. Dit is ook nodig voor gelovige kerkgangers, die telkens geneigd zijn af te dwalen.

Preek mee luisteren- of kijken:

Kerkdienstgemist.nl
Geachte meeluisteraars, wellicht heeft u de afgelopen en de komende zondag(en) uw bijdrage aan de collecten in de diensten niet kunnen afstaan. U kunt uw bijdrage (eventueel voor meerdere zondagen tegelijk) overmaken op rekeningnummer: NL66RABO0347901298 van de Kerkvoogdij Hervormde Gemeente IJzendoorn en NL55RABO0347911390 van de Diaconie.
U kunt uw bijdrage natuurlijk ook opsparen en later alsnog in de kerk geven.
Opnamen
Tijdens de diensten worden beeldopnamen gemaakt die uitgezonden worden via kerkdienst gemist. In verband met de AVG richtlijnen wordt zoveel als mogelijk is gedaan om te voorkomen dat er kerkgangers in beeld komen. Mocht u er moeite mee hebben dat dit desondanks toch kan gebeuren dan kunt u dit aangeven bij de dienstdoende koster. Hij kan er dan voor zorgen dat u een plaats achter de camera kunt innemen om te voorkomen dat u in beeld komt. 

Actuele wijzigingen: Onder het kopje "Kerk" kunt u de nieuwste Kerkklanken lezen.

Onder het kopje 'Kerkdiensten' is het onderdeel 'Liturgie' toegevoegd. Hier vindt u de liturgie en de eventuele vragen bij de preek voor de komende kerkdiensten.
 
Bij de Kerkdiensten
Wat betreft corona houden we ons aan de basisregels.  Dus: anderhalve meter afstand in acht nemen, handen desinfecteren en niezen of hoesten in de elleboog. Het dragen van mondkapjes stellen we als kerkenraad niet verplcht, maar we adviseren het gebruik ervan wel bij binnenkomst van het kerkgebouw totdat u plaats heeft genomen en bij het verlaten van het kerkgebouw.
  
U kunt naar de kerk komen zonder zich aan te hoeven melden.
(Alleen gasten vragen we wel via de website om zich aan te melden zodat we overzicht blijven houden van de contactgegevens. Hetgeen van pas kan komen na een onverhoopte uitbraak).

Een ieder is vrij om op de achterste bank/stoelen te gaan zitten. Zingen mag ook op deze plaatsen.
Mocht u nog vragen hebben, stel ze gerust.

Laten we onze hoop op de Heere onze God stellen en bidden of Hij genezing wil schenken aan hen die getroffen worden door de ziekte die voortkomt uit een besmetting met het coronavirus. Alleen Hij kan uitkomst geven in deze moeilijke tijden. Ons past verootmoediging en schuldbelijdenis voor Zijn aangezicht, het zijn onze zonden die ons wonden, de Heere is het die genezen kan.


Zondag 30 januari
In de morgendienst een gezegende dienst met de predikant gewenst.
In de avonddienst luisteren we naar Gods Woord gericht op het zevende gebod. Dat gaat over ons huwelijk en over onze levenshouding in en buiten het huwelijk. Een gebod dat veel keer de aandacht vraagt in kerk en samenleving op een negatieve manier. Laten wij er over mogen horen hoe God het bedoeld heeft. Denkt u er over om deze dienst dan toch maar over te slaan? Ik zou niet weten met welke reden u thuis mag blijven, of niet minstens de dienst met de gemeente verbonden zal zijn. God geeft zijn geboden namelijk voor ieder! mens die Hij goed geschapen heeft, naar Zijn beeld, om dan ook als Zijn beelddrager te leven. Laat u daarin onderwijzen en toerusten tot Gods eer en tot welzijn van uw naasten.


Bijbeltekst: "Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal". (Matth. 24: 42)

Collectemunten bestellen


CD van een preek bestellen

Bij ons te gast?